اعضای ثابت مرکز
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روان‌شناس بالینی
موسس و مسئول مرکز
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
بهاره اسکندری
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
مسئول فنی
سیما صنیعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب تمام‌ وقت
جانشین مسئول فنی
مهدیه قربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب پاره‌وقت
ارزیاب سیستم شهرستان
مهیا عابدی
دانشجوی دکتری روانشناسی
ارزیاب پاره‌وقت
یاسمین رحمتی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب تمام‌ وقت
اطهر ابراهیمی
سرمربی
مسئول روابط عمومی
مریم روح‌بخش
موسیقی درمانگر
پدرام مقصودی
آب درمانگر
محی‌الدین تیموری
گفتار درمانگر
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز1
مسئول امور مالی
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز 2
پریسا بصیر
مسئول کلینیک بعدازظهر
مهدیس مقصودلو
ارزیاب سیستم شهرستان
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه